Hoe korter het verzuim, des te beter voor werkgever èn werknemer!

Als verzuim plaatsvindt, dan is het voor alle belanghebbenden zaak dat het bij kort verzuim blijft. Voor de werkgever betekent verzuim van personeel een ingrijpende verstoring van de werkprocessen in de organisatie. Er moet naar een vervanger worden gezocht, die niet altijd direct beschikbaar is.

Bovendien is een verzuimsituatie ronduit duur voor de werkgever, die immers zowel de verzuimende als de vervangende medewerker moet betalen. De werkgever moet een zieke medewerker twee jaar lang doorbetalen.

Wanneer er in die twee jaar onvoldoende inspanningen zijn gedaan voor re-integratie, kan UWV een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting (‘loonsanctie’) opleggen met een maximum van een jaar. Omdat opkomen tegen een eenmaal opgelegde loonsanctie in de praktijk zeer lastig blijkt, is het zaak een dergelijke sanctie te voorkomen.

Ook voor de werknemer kan verzuim slecht uitpakken, vooral wanneer er sprake is van langdurig verzuim. Na verloop van tijd nemen de inkomsten fors af en worden de kansen om als vanouds weer mee te doen op de arbeidsmarkt, steeds kleiner.

Daarom: hoe korter het verzuim, des te beter voor alle partijen.

De Re-integratiespecialist helpt u om het verzuim zo kort mogelijk te houden en werknemers op effectieve wijze te re-integreren

Lees verder over de aanpak van de Re-integratiespecialist; de effectieve aanpak die gebaseerd is op de gezamenlijke verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer.

Natuurlijk kunt u ook direct contact opnemen met de Re-integratiespecialist, om onmiddellijk gesteund te worden bij alle vraagstukken rond verzuim.

Samen werken aan re-integratie

De werkgever is verantwoordelijk voor de begeleiding van het ziekteverzuim en de re-integratie van medewerkers. De werknemers zijn evenwel verplicht om mee te werken. Wanneer de werkgever of de werknemer zich niet aan de verplichtingen houden, volgen er financiële sancties. Hierbij is het niet van belang of de werkgever schuld heeft aan het ziekteverzuim. Een werknemer met een sportblessure bijvoorbeeld moet dus ook door de werkgever gere-integreerd worden. Het verzuimdossier is een noodzakelijk middel om alle gegevens, afspraken en resultaten bij te houden.

Lees meer over de verantwoordelijkheden bij de uitleg van de Wet verbetering poortwachter.

Zoeken